#WordFromTheThird Podcast – Liberty Protection Standards Torfaen

Consultation information

Gwybodaeth ymgynghori

 

Consultation will be live until the 7th of July 2022

Bydd yr ymgynghoriad yn fyw tan y 7fed o Orffennaf 2022

 

For Wales participation in both consultation is important, as some of the UK consultation will apply to Wales

I Gymru mae cymryd rhan yn y ddau ymgynghoriad yn bwysig, gan y bydd rhywfaint o ymgynghoriad y DU yn berthnasol i Gymru

 

Click here for the UK Government consultation

Cliciwch yma am ymgynghoriad Llywodraeth y DU

 

Click here for the Welsh Government consultation

Cliciwch yma am ymgynghoriad Llywodraeth Cymru

 

Easy reads and short videos can be found within the consultation links.

Gellir dod o hyd i ddarllenwyr hawdd a fideos byr yn y dolenni ymgynghori.

On this edition we’re joined by Tom Grace – Mental Capacity Act Strategic Lead Aneurin Bevan University Health Board and Sarah Livingstone from the Gwent Regional Partnership Team.

Ar y rhifyn hwn, mae Tom Grace – Arweinydd Strategol y Ddeddf Galluedd Meddyliol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Sarah Livingstone o Dîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent yn ymuno â ni.

 

They’re talking about the changes that are coming to a very important piece of legislation called the Mental Capacity (Amendment) Act 2019. This legislation introduces a new legal framework that ensures people who lack capacity to consent to their care or treatment arrangements, are protected and their human rights upheld. Tom and Sarah answer a few questions to help us to understand what change is coming, helping citizens and professionals to participate in the now live public consultation and have an informed say.

Maent yn sôn am y newidiadau sy’n dod i ddarn pwysig iawn o ddeddfwriaeth o’r enw Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn cyflwyno fframwaith cyfreithiol newydd sy’n sicrhau bod pobl nad oes ganddynt alluedd i gydsynio i’w trefniadau gofal neu driniaeth, yn cael eu diogelu a bod eu hawliau dynol yn cael eu cynnal. Mae Tom a Sarah yn ateb ychydig o gwestiynau i’n helpu i ddeall pa newid sy’n dod, gan helpu dinasyddion a gweithwyr proffesiynol i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus sydd bellach yn fyw a chael llais gwybodus.

 

If anyone has any questions or wishes to discuss the change in detail as part of a community or group or professional team, you can contact Sarah or Tom as follows:

Tom Grace – Tom.Grace@wales.nhs.uk
Sarah Livingstone –
Sarah.Livingstone@torfaen.gov.uk

Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod y newid yn fanwl fel rhan o gymuned neu grŵp neu dîm proffesiynol, gallwch gysylltu â Sarah neu Tom fel a ganlyn:

Tom Grace – Tom.Grace@wales.nhs.uk

Sarah Livingstone – Sarah.Livingstone@torfaen.gov.uk

WFTT Logo Header
Share this: