Police and Crime Commissioner Update

Precept Consultation

The PCC will be consulting on the Gwent Police precept (the police element of your council tax) between Wednesday 29th November 2017 and Sunday 7th January 2018. Links to the consultations are below and go live tomorrow. I have also attached an e-copy and have hard copies (with freepost envelopes) available should anyone require them.

www.bit.ly/GwentPrecept18-19 – English

www.bit.ly/PraeseptGwent18-19 – Welsh

 

Public Police Surgeries

The Police & Crime Commissioner (PCC) in Gwent is hosting a number of public surgeries across Gwent. Please find below a list of future surgeries. Should anyone wish to make an appointment to attend, please contact commissioner@gwent.pnn.police.uk or call 01633 642200.

  • 9th December 2017, 10am-12pm in Blaina Community Centre
  • 20th January 2018 – Chepstow Hub (Library), Chepstow – Monmouthshire
  • 24th February 2018 – (Venue TBC), Blaenavon – Torfaen

A full up-to-date list of surgeries can be found on the PCC’s website –  www.gwent.pcc.police.uk/engagement/public-surgeries.

  

The Great Christmas Get Together

Following the tragic death of Jo Cox MP back in 2016, a campaign was set up in her memory asking communities to ‘Get Together’. This Christmas, their campaign ‘ The Great Christmas Get Together’ is looking at tackling loneliness over the festive period by encouraging communities to share a mince pie with our most isolated. The PCC is keen to get behind this campaign and is there hosting a number of ‘Great Christmas Get Together’ events throughout December. So please keep an eye on the PCC’s social media accounts for information on your local ‘Get Together’ and come along for a coffee and a mince pie with other members of your community.

Annwyl bawb,

Allwch chi rannu’r wybodaeth isod gyda’ch rhwydweithiau os gwelwch yn dda?

 

Ymgynghoriad Praesept

Bydd y Comisiynydd yn ymgynghori ar braesept Heddlu Gwent (yr elfen o’ch treth gyngor sy’n ymwneud â’r heddlu) rhwng dydd Mercher 29ain Tachwedd 2017 a dydd Sul 7fed Ionawr 2018. Mae dolenni isod at yr ymgynghoriadau a byddant yn weithredol yfory. Rwyf hefyd wedi atodi e-gopi ac mae copïau caled (gydag amlenni rhadbost) ar gael os oes angen rhai ar unrhyw un.

www.bit.ly/GwentPrecept18-19 – English

www.bit.ly/PraeseptGwent18-19 – Cymraeg

 

Cymorthfeydd Cyhoeddus yr Heddlu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu (y Comisiynydd) Gwent yn cynnal nifer o gymorthfeydd cyhoeddus ledled Gwent. Gweler isod restr o gymorthfeydd a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol. Os hoffai unrhyw un wneud apwyntiad i fod yn bresennol, cysylltwch â commissioner@gwent.pnn.police.uk neu ffoniwch 01633 642200.

  • 9fed Rhagfyr 2017, 10am-12pm yng Nghanolfan Gymunedol Blaenau
  • 20fed Ionawr 2018 – Canolfan Cas-gwent (Llyfrgell), Cas-gwent – Sir Fynwy
  • 24ain Chwefror 2018 – (Lleoliad i’w gadarnhau), Blaenafon – Torfaen

 

Gallwch weld  rhestr lawn gyfredol o gymorthfeydd ar wefan y Comisiynydd –  www.gwent.pcc.police.uk/engagement/public-surgeries.

  

‘The Great Christmas Get Together’

Yn dilyn marwolaeth drasig Jo Cox AS yn ôl yn 2016, sefydlwyd ymgyrch er cof amdani yn gofyn i gymunedau ddod at ei gilydd – ‘The Great Get Together’. Y Nadolig hwn mae eu hymgyrch ‘The Great Christmas Get Together’ yn mynd i’r afael ag unigedd dros gyfnod yr Ŵyl trwy annog cymunedau i rannu mins pei gyda’r rhai mwyaf unig yn ein plith. Mae’r Comisiynydd yn awyddus i gefnogi’r ymgyrch hon ac mae’n cynnal nifer o ddigwyddiadau ‘Great Christmas Get Together’ trwy gydol mis Rhagfyr.  Felly cofiwch gadw golwg ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Comisiynydd am wybodaeth ynglŷn â’ch digwyddiad  ‘Great Christmas Get Together’ lleol, a dewch draw am goffi a mins pei gydag aelodau eraill o’ch cymuned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *